Tatijana Đurišić

Marina Dušević
Mart 17, 2020
Miloš Bulatović
Mart 17, 2020

Tatijana Đurišić

saradnica/psihološkinja

Tatijana Đurišić (rođena Mandić) rođena je na Cetinju 1975. godine. Nakon završene Gimnazije „Slobodan Škerović“, društveno-jezički smjer, završila je studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Aktuelno je doktorant na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, smjer preventivna medicina. Govori engleski i francuski jezik.

Tatijana je profesionalni angažman započela u NVO i humanitarnom sektoru (NVO Anima, humanitarna agencija Intersos) kao psiholog - terenski radnik u u podršci i unaprijeđenju mentalnog zdravlja izbjeglica i interno raseljenih lica na području opštine Bar, te Romima u opštini Podgorica, kamp Konik. Nakon kraćeg rada u sektoru marketinga, prelazi u Dom zdravlja Podgorica, u odsjek Medicine rada, a kasnije u novoformirani Centar za mentalno zdravlje pri Domu zdravlja Podgorica, gdje radi kao psiholog do 2007. godine. U ovom periodu aktivno učestvuje u aktivnostima za uvođenje programa smanjenja štete od intravenske upotrebe droga, kao što je prvi program metadonske supstitucione terapije u Crnoj Gori i program razmjene sterilne opreme za injektiranje u Domu zdravlja Podgorica. U saradnji sa kolegama psihijatrima, vodi terapijske grupe sa osobama oboljelim od teških poremećaja mentalnog zdravlja. Angažovana je i kao koordinator programa  smanjenja štete HPVP mreže I UNDP ispred Doma zdravlja Podgorica. Istovremeno je, kao nacionalni koordinator regionalnog programa za jugoistočnu Evropu „Osnaživanje socijalne kohezije jačanjem službi mentalnog zdravlja u zajednici“, uključena u trogodišnji projekat reforme mentalnog zdravlja u Crnoj Gori, u okviru koga je otvoren prvi Centar za mentalno zdravlje u zajednici u Domu zdravlja Kotor.

Ko-autor je edukativne publikacije za roditelje „Vodič za roditelje – sve što ste htjeli da znate o drogama (a niste smjeli da pitate svoju djecu)“. Jedan je od autora programa i priručnika za program „Zdravi stilovi života“ i edukator nastavnika i stručnih saradnika koji implementiraju program u Crnoj Gori.

Od 2007. godine do danas Tatijana je zapošljena u Institutu za javno zdravlje, u Centru za promociju zdravlja - Odjeljenje za vulnerabilne grupe, gdje je klinički rad zamijenila akademskim, pa učestvuje u dizajniranju i implementaciji brojnih istraživanja na području upotrebe psihoaktivnih supstanci i zdravih stilova života. Od 2008. godine je Principal Investigator ESPAD istraživanja za Crnu Goru – najvećeg međunarodnog istraživačkog projekta u ovoj oblasti na svijetu, tokom četiri ciklusa istraživanja – 2008, 2011, 205 i 2019. godine. Od 2017. godine Tatijana je i Principal Investigator za međunarodno istraživanje General Population Survey on Substance Use. Ko-autor je nacionalnih izvještaja za navedena istraživanja. Učestvovala je I u implementaciji bio- bihejvioralne studije sa IVKD u organizaciji Instituta za javno zdravlje. kao i u istraživanju o negativnim iskustvima u djetinjstvu među studentima u Crnoj Gori, u saradnji sa SZO.

Od 2008 do 2012. godine obavljala je funkciju nacionalnog koordinatora za saradnju sa Evropskim centrom za monitoring droga i zavisnosti na droge u Lisabonu, u okviru programa CARDS i IPA.

Stalni je član Savjeta za prevenciju narkomanije Skupštine Glavnog grada, Nacionalne komisije za mentalno zdravlje i Nacionalne komisije za droge pri Ministarstvu zdravlja.

Voditelj je nacionalnog registra narkomanije, odnosno registra potražnje za tretmanom usljed upotrebe droga.

Tatijana je bila član ili koordinator brojnih tijela i grupa za izradu nacionalnih strateških dokumenata i akcionih planova i to u oblasti mentalnog zdravlja, prevencije i tretmana zavisnosti o drogama, prevencije štetne upotrebe alkohola, itd. Kreirala je ili učestvovala u izradi brojnih projekata, edukativnih materijala, inicijativa, studija, analiza, istraživanja i prijedloga politika u oblasti javnog zdravlja.

Učestvovala je na brojnim obukama, seminarima, treninzima, konferencijama, okruglim stolovima.  Autor je ili ko-autor oko petnaest publikacija. Organizovala je i bila predavač na brojnim obukama zdravstvenih i prosvjetnih radnika, srednjoškolaca i studenata. Završila je postdiplomsku školu iz oblasti primarne prevencije bolesti zavisnosti u organizaciji Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija. Završila je obuku za vansudskog porodičnog medijatora.

Sertifikovani je nacionalni trener preventivnog programa „Vještine za adolescenciju“ koji se od 2015. godine sprovodi u pojedinim osnovnim školama u Crnoj Gori, u saradnji Ministarstva prosvjete, Kancelarije za droge i kriminal Ujedinjenih nacija i organizacije Lions Quest.

U Juventasu angažovana kao psiholog-psihoterapeut u okviru Programa smanjenja štete, gdje svoj savjetodavniiI psihoterapijski rad sprovodi po načelima bihejvioralne terapije.