Marina Dušević

Aleksandra Vujačić
Mart 17, 2020
Tatijana Đurišić
Mart 17, 2020

Marina Dušević

asistentkinja odjeljenja za finansijske i opšte poslove

Rođena je 18.04.1993. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju ekonomsku školu, završila je u Podgorici. Završila je trogodišnje studije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalna politika i socijalni rad, 2018. godine. Nastavila je sa usavršavanjem na istom smjeru, na specijalističkim studijama Fakulteta političkih nauka.

Od januara 2019. godine obavljala je stručno osposobljavanje u NVO Juventas, preko Programa Vlade Crne Gore za stručno osposobljavanje visokoškolaca. Bila je angažovana u radu Drop in centra za osobe koje koriste droge i Drop in centra za seksualne radnice, gdje je pored raznovrsknih administrativnih poslova, radila i u direktnom kontaktu sa korisnicima usluga, stičući bogato iskustvo u praktikovanju metoda i tehnika socijalnog rada. Svoj doprinos je dala i u dijelu promocije aktivnosti Juventasa, učestvovanjem u uređivanju sadržaja za društvene mreže. Trenutno je angažovana na poziciji office menadžerke.

Tokom rada u ovoj organizaciji imala je priliku da učestvuje na različitim događajima od kojih je najznačajnije pomenuti akreditovane obuke i to: „Živa biblioteka” ; „Program osnovne obuke stučnih radnika/ca, stručnih saradnika/ica i članova multidisciplinarnih timova za prevenciju i suzbijanje dječjih ugovorenih brakova” i  “Unapređenje kapaciteta stručnih radnika/ca  u oblasti socijalnog rada i socijalnih politika za rad sa LGBTI osobama”.