Marija Radović

Marija Ružić Stajović
Jul 31, 2018
Miloš Milačić
Jul 31, 2018

Marija Radović

koordinatorka

Rođena je 19.04.1988. godine. Osnovnu i srednju školu, gimnaziju opšteg smjera, završila je u Budvi i dobitnik je nagrade Luča. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalna politika i socijalni rad, 2011. godine. Trenutno je magistrant na smjeru Savremena socijalna politika i socijalni rad, na istom fakultetu.

Kao student volontirala je nakonferenciji „Equality for sexual minorities“, u organizaciji Juventasa. Posjeduje sertifikat za pohađanje tromjesečne Škole o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom, koji je organizovala NVO Ekvista.

U peroduodjanuara do oktobra 2012. godineobavljala je stručnoosposobljavanje u Juventasunakončega je tokomnarednih 5 godina nastavila sa radom u ovoj organizaciji. Radila je na poziciji programskog asistenta u okviru Programa smanjenja štete koji uključuje direktan rad sa osobama koje koriste droge i seksualnim radnicima/ama, pružanje psihosocijalne podrške, pružanje podrške pri ostvarivanju prava iz socijalne i dječije zaštite, informisanje o krvlju i seksualno prenosivim infekcijama (HBV, HCV, HIV), podrška pri ostvarivanju prava iz zdravstvene zaštite, individualno, porodično i grupno savjetovanje klijenata i članova njihove porodice. Takođe učestvovala je i u obavljanju terenskih aktivnosti u okviru programa smanjenja štete koji podrazumijeva direktan kontakt sa korisnicima i obavljanje savjetovanja na terenu i dijeljenje edukativnog materijala. Učestvovala je u uređovanju web portal www.bolestizavisnosti.me. Posjeduje iskustvo u pisanju projekata i učestvovala je u sprovođenju brojnih projekata Juventasa.

Tokom poslednjih šest godina pohađala je brojne obuke i učestvovala na brojnim seminarima, treninzima i konferencijama iz oblasti zaštite ljudskih prava, socijalne i zdravstvene politike, prevencije HIV-a i ostalih krvlju i seksualno prenosivih infekcija, pisanja projekata isl. Posebno izdvaja sertifikovane obuke u organizaciji ODIHR-a i Juventasa “Zločin iz mržnje”,  “Unapređenje kvaliteta socijalnih servisa i servisa podrške za LGBT osobe i njihove roditelje” kao i akreditovane obuke - “Strategije suzbijanja vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju”, „Program osnovne obuke stručnih radnika/ca, stručnih saradnika/ca i članova/ca multidisciplinarnih timova za prevenciju i suzbijanje dječijih ugovorenih brakova“ i „Pružanje podrške ženama sa iskustvom porodičnog nasilja u skladu sa principima dužne pažnje“.

Učestvovala je u dva biobihejvioralna istraživanja koja su sprovođena od strane Instituta za Javno zdravlje, a podržana od strane Globalnog Fonda- jedno sa osobama koje koriste droge, jedno sa seksualnim radnicima/ama, kao i u sprovođenju anketnog istraživanja u populaciji seksualnih radnica koje su bile žrtve nasilja u organizaciji SWAN-a.

Članica je Savjeta za praćenje sprovođenja „Strategije za izvršenje krivičnih sankcija 2017-2021“, kao i Upravnog odbora u sklopu projekta „Jačanje sistema probacije i alternativnih sankcija u Crnoj Gori i Srbiji“, finansiranog od strane Holandskog Helsinškog Komiteta.