Jovan Bojović

Ivana Kulašević
Mart 17, 2020
Aleksandra Vujačić
Mart 17, 2020

Jovan Bojović

pravni savjetnik

Jovan Bojović je aktivan član crnogorskog civilnog društva od 2015. godine. Trenutno je pravni savjetnik u Juventasu, nevladinoj organizaciji koja doprinosi unapređenju ljudskih prava i demokratizaciji društva.
Završio je Gimnaziju „Miloje Dobrašinović“ u Bijelom Polju.
Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore završio je osnove studije (2020. godine) a zatim na specijalističkim studijama na Pravosudnom smjeru odbranio specijalistički rad na temu „Vještačenje kao dokazno sredstvo u krivičnom postupku“ (2021. godine).
Svoj aktivizam počeo je kroz omladinski sektor, kao jedan od osnivača Unije srednjoškolaca Crne Gore. Na poziciji predsjednika Unije srednjoškolaca Crne Gore nalazio se u periodu od 2015 do 2017. godine a nakon toga do 2019. godine na poziciji generalnog sekretara ove organizacije. Uporedo je bio studentski predstavnik na drugoj godini na Pravnom fakultetu UCG.

Kao pravni savjetnik pruža pravnu pomoć ciljnim grupama naše organizacije i to: osobama na izdržavanju kazni zatvora, bivšim zatvorenicima/ama azilantima, osobama koje koriste droge, osobama koje pružaju seksualne usluge, LGBTI osobama i drugim.

Osim pozicije pravnog savjetnika u NVO Juventas gdje je radno angažovan, član je i:
- Etičkog komiteta NVO Juventas
- Nadzornog odbora Unije srednjoškolaca Crne Gore
- Međuresorske radne grupe za praćenje realizacije politike azila u Crnoj Gori
- Meduresorskog operativnog tima za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru u skladu sa obavezama utvrdjenim ugovorom o readmisiji.

Učestvovao je u izradi nacionalnih i akcionih planova u oblasti izdržavanja kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti i drugim srodnim oblastima.

Takođe, bio je član Radnih grupa za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju.

Autor je ili koautor sljedećih studija:
- “Pravni i institucionalni okvir alternativnih sankcija i probacije u Crnoj Gori sa komparativnom analizom – opis tranzicije od izdržavanja kazne do reintegacije u društvo”
- “Da li je sistem normi otvoren za OCD kao pružaoce socio-zdravstvenih usluga”
- "Analiza stanja i preporuka u odnosu na uslovni otpust u Crnoj Gori"