Jelena Čolaković

Ivana Vujović
Jul 31, 2018
Marija Ružić Stajović
Jul 31, 2018

Jelena Čolaković

programska direktorica

Rođena 20. 11. 1982. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, društveno jezički smjer. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore studirala je engleski jezik i književnost. Od 1999. godine do danas učestvovala i učestvuje u aktivnostima civilnog sektora u Crnoj Gori. Tokom srednje škole i studija bila je članica Debatnog kluba „Juventas“, članica redakcije časopisa „Juventas“, ali i pohađala brojne obuke iz različitih oblasti od kojih izdvajamo vršnjačku edukaciju, pisanje projekata, menadžment i prikupljanje sredstava, rodnu ravnopravnost, nenasilnu komunikaciju, PR, razvijanje i upotrebu IEC materijala, zdrave stilove života, seksualno i reproduktivno zdravlje, prevencija HIV-a i ostalih seksualno prenosivih infekcija, savjetovanje i testiranje na HIV, ljudska prava, strateško planiranje, zastupanje i lobiranje.

Organizovala je i bila predavač na brojnim obukama srednjoškolaca, studenata, mladih u posebnom riziku i mladih sa psihofizičkim smetnjama u razvoju. Poseban aspekt njenog rada čine obuke profesionalaca iz različitih oblasti i to policijskih službenika, tužilaca i sudija, socijalnih radnika, ljekara i ostalih zdravstvenih radnika, kao i stručnih službi u srednjim školama u Crnoj Gori. Učestvovala je u sprovođenju biobihevioralnih istraživanja među muškarcima koji imaju seksualne odnose sa muškarcima, zatvorenicima i seksualnim radnicama. Obavljala je funkciju nacionalnog koordinatora procesa monitoringa implementacije preporuka Savjeta Evrope o mjerama borbe protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu. Članica je Upravnog odbora regionalne LGBTIQ asocijacije “ERA” sa sjedištem u Beogradu, ali i Tima povjerenja između LGBTIQ zajednice i Uprave policije Crne Gore.

Koautorka je i autorka brojnih izvještaja i publikacija od kojih izdvajamo: „GRAĐANI/KE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA: Studija o teoriji i praksi u odnosu na poštovanje prava pacijenata/ kinja u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na osjetljive kategorije stanovništva“, „Izvještaj o sprovođenju mjera Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i internoraseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na kamp Konik“, „Smjernice za postupanje stručnih službi škola u radu sa LGBT mladima“, “Prison Drug Treatment Systems Overview, Montenegro country report”, “Protokol/smjernice za rad LGBT Drop in centra”, “Vodič dobre prakse za medicinske radnike/ce u radu sa LGBT osobama”, “Priručnik o postupanju policije u slučaju homo/transfobičnog nasilja”, “Rodni identitet i seksualna orijentacija u teoriji i praksi (priručnik za praktičare)”, kao i “Vodič dobre prakse za socijalne radnike/ce u radu sa LGBT osobama”.