Ivana Vujović

Jelena Čolaković
Jul 31, 2018

Ivana Vujović

izvršna direktorica

Ivana Vujović (rođena Vojvodić) je aktivna članica crnogorskog civilnog društva gotovo 20 godina. Trenutno je izvršna direktorica Juventasa, nevladine organizacije koja doprinosi unapređenju ljudskih prava i demokratizaciji društva sa posebnom akcentom na rad sa najosjetljivijim grupama mladih (talentovanim i/ili marginalizovanim). Na čelu Juventasa je od 2004. godine.

Ivana je bila program koordinatorka u Fondaciji za promovisanje nauke - PRONA, kao i izvršna koordinatorka Festivala nauke 2009. Bila je članica Upravnog odbora lokalnog komiteta Organizacije za međinarodu razmjenu studenata tehnike IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), zatim članica Upravnog odbora Centra za monitoring. Takođe, članica je Nacionalnog koordinirajućeg tijela za implementaciju projekata finansiranih od strane Globalnog foonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkoloze i malarije, kao i Republičke komisije za borbu protiv AIDS-a. Trenutno je i članica Savjeta za saradnju Vlade i nevladinih organizacija. Bila je članica je Upravnog odbora Međunarodne asocijacije za unaprjeđenje inovativnog pristupa globalnim izazovima (IAAI - International Association for the Advancement of Innovative Approaches to Global Challenges). Takođe, aktivna je u međunarodnih misija nadgledanju izbora u organizaciji OEBS-a i ENEMA kao članica upravljačkog tima misija, dugoročna ili kratkoročna posmatračica.

Ivana je studirala fiziku na Prirodno matematičkom fakultetu, Univerziteta Crna Gora. Tokom školovanja je osvajala brojne nagrade i stipendije zbog postignutih rezultat iz oblasti prirodnih nauka i debate. U okviru internship programa IAESTE-a boravila 2 mjeseca (avgust/septembar 2004) na Lapenranta Tehnološkom Univerzitetu, Finska, zatim kao nosilac CEEPUS stipendije za 2006/2007 godinu, 6 mjeseci u grupi za Eksperimentalnu fiziku plazme pri Institutu za jonsku i primijenjenu fiziku, na Univerzitetu Leopold-Franzens, Inzbruk, Austria.

Ivana Vujović je bila članica mnogih tijela i grupa za pisanje nacionalnih strateških dokumenata i akcionih planova i to u oblastima: HIV/AIDS, ljudska prava, zatvorski sistem, LGBT, mladi u Crnoj Gori, zapošljavanje.

Učesnica je preko 100 (stotinu) obuka, seminara, treninga, konferencija, okruglih stolova, javnih rasprava. Učestvovala je ili koordinirala, osmišljavanje, prikupljanje sredstava i/ili implemenetaciju preko 150 (sto pedeset) višemjesečnih, odnosno višegodišnjih projekata u okviru rada u NVO sektoru. Učestovala je u izradi preko 30 publikacija, pobrojane su najznačajnije:

Ljudska prava, mladi, civilni sektor, integracije:

 1. Mladi i nauka u eri kompetitivnosi, 589-609, Crna Gora u 21 vijeku u eri kompetitivnosti – knjiga Nauka i tehnologija, CANU, Podgorica 2010,
 2. Vodič za zastupanje na bazi činjenica, grupa autora, Centar za monitoring, Podgorica 2011.
 1. Ivana Vojvodic, Case studies on Montenegrin Social Enterprise, Reach for the stars: a guide to develop the financial sustainability of NGOs in the Western Balkans, 47, 48, Copyright © 2009 Euclid Network and JPA Europe Limited
 1. Ivana Vojvodić, Mladi i Evropska unija, Upoznaj Evropsku uniju, vodič kroz evropske integracije, 180-197, Centar za monitoring, Podgorica 2006.
 2. Javna praktična politika: Akcioni plan protiv homofobije, grupa autora, Juventas, Podgorica 2011.
 3. Policy brief: Akcioni plan protiv homofobije, grupa autora, Juventas, Podgorica 2011.
 4. Zoran Stoljković, Ivana Vujović, Homofobija u Crnoj Gori, Ni manje ni više, ista prava za sve, 36:56; Juventas, Podgorica 2011.
 5. Zeković, S. Jakić, I. Vujović, M. Markoč, Učinkovitost sistema socijalnih davanja u obezbjeđivanju materijalne podrške porodici, SOS Podgorica i Juventas, Podgorica, 2016
 6. Radović, T. Žegura, I. Vujović, Monitoring poštovanja ljudskih prava osoba u pritvoru i na izdržavanju kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) u Crnoj Gori 2014-2015, Akcija za ljudska prava, Juventas, Podgorica, 2016.
 7. Vujović i drugi, Izvještaj o stanju ljudskih prava korisnika droga u Crnoj Gori 2011/2012., Podgorica, 2013.
 8. Kovačević, I. Vujović, Napuštanje institucionalne zaštite: analiza politika, institucionalnog okvira i praksi, UNICEF i Juventas, Podgorica, oktobar 2015
 9. Đukić, I. Vujović i drugi, Uspješnija priprema učenika srednjih stručnih škola za tržište rada, Juventas, Podgorica, 2016
 10. Čolaković, I. Vujović, V. Golubović, A. Šoć, M. Ceković, M. Vojičić: Građani/ke i zdravstvena zaštita, Studija o teoriji i praksi u odnosu na poštovanje prava pacijenata/kinja u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na izdvojene osjetljive kategorije stanovništva, Juventas, Podgorica, 2016
 11. Čolaković i drugi, Izvještaj o sprovođenju mjera Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u crnoj gori, sa posebnim osvrtom na kamp konik za period 2012-2015. Juventas, Podgorica, 2016
 12. Vujović, A. Marjanović, J. Čolaković, Izvještaj o praćenju realizacije Nacionalnog strateškog odgovora na HIV/AIDS u Crnoj Gori 2010-2014. sa preporukama, Juventas, Podgorica, 2015
 13. Gligorović, T. Žegura, I.Vujović, J. Janković, Jednake mogućnosti za žene na tržištu rada u Crnoj Gori 2015. Juventas, Podgorica, 2015
 14. Vujović i drugi, Nacrt Akcionog plana za unapređenje položaja lica u pritvoru i na izdržavanju kazne zatvora kao i za unapređenje podrške nakon otpusta, Juventas, Akcija za ljudska prava, Podgorica, 2016
 15. Kovačević, I. Vujović Percepcija uslova i tretmana u zatvoru: Istraživanje među osuđenim licima, mart 2014. Istraživanje među zaposlenima, februar/mart 2015, Juventas, Podgorica, 2015
 16. Vujović, T. Žegura, Social contracting for delivering services through non-public sector in Montenegro, Centre for Social politics, 2017.
 17. Leončikas, Tadas; Doda, Kristina; Rende, Sevinç; Šunderić, Žarko; Vujović, Ivana;  Xhumari, Merita, Life and society in the EU candidate countries, Eurofound, 2019.

Fizika:

 1. Schrittwieser, C. Ionita, A. Murawski, C. Maszl, M. Asandulesa, A. Nastuta, G. Rusu, C. Douat, S. B. Olenici, I. Vojvodic, M. Dobromir, D. Luca, S. Jaksch and P. Scheier, Cavity-hollow cathode- sputtering source for titanium films, Journal of Plasma Physics Cambridge University PressCopyright © Cambridge University Press 2010
 2. Schrittwieser, C. Ionita, A. Murawski, C. Maszl, M. Asandulesa, A. Nastuta, G.B. Rusu, C. Luca, E. Falos, R. Niedrist, C. Douat, S.B. Olenici-Craciunescu, I. Vojvodic, M. Dobromir, D. Luca, S. Jaksch, P. Scheier, “Hollow cathode sputtering experiments for titanium thin films and related phenomena”,Technical Meeting on “Plasma Science and Technology “ IEE Japan PST-13-001~009 (Hitachi, Ibaraki, Japan, 15-16 March 2013; 15 March 2013).
 3. Mijovic, S.; Vuceljic, M.; Vojvodic, I.; Schrittwieser, R.; Maljkov, M.; Dimitriu, D. G.; Ionita, C., Determination of Plasma Space Potential from a Langmuir Probe by Tikhonov's Regularization Method, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, vol. 84. pp. 313-316
 4. Ionita, R. Schrittwieser, A. Murawski, Ch. Maszl, M. Asandulesa, A. Nastuta, G. Rusu, M. Dobromir, D. Luca, S. Jaksch, S.B. Olenici-Craciunescu, C. Douat,  I. Vojvodic, P. Scheier, Investigations of a cavity-hollow cathode sputtering source for titanium thin films, 37 EPS Conference on Plasma Physics, Dublin, Irlend 2010
 5. Mijović, M. Vučeljić, I. Vojvodić, R. Schrittwieser, M. Maljkov, D. G. Dimitriu, C. Ionita: Determination of plasma spacediscrimination of clusters and discharge potential from a langmuir probe by tikhonov's regularization method, 24th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, Novi Sad, Serbia August, 25 - 29, 2008
 6. Vojvodic, I.; Olenici, S.B.; Ionita, C.; Jaksch, S.; Balan, P.; Rasul, B.; Scheier, P.; Schrittwieser, R. (2007): Titanium thin films sputtered by a cavity hollow cathode discharge on highly oriented pyrolytic graphite. In: Schmidt, J.; Simek, M.; Pekarek, S.; Prukner, V. (Eds.): XXVIII ICPIG International Conference on Phenomena in Ionized Gases. Book of Abstracts. Prag: Institute of Plasma Physics AS CR, S. 1 - 58.
 7. Ionita, C.; Vojvodic, I.; Olenici, B.S.; Balan, P.; Jaksch, S.; Murawski, A.; Luca, D.; Alexandroaei, D.; Apetrei, R.; Popa, G.; Scheier, P.; Schrittwieser, R. (2007): Thin films sputtered by a cavity hollow cathode discharge.In: Ciupina, V.; Alexandru, H.; Girtu, M.A. (eds.): 8th International Balkan Workshop on Applied Physics. Book of Abstracts. Constanta: Ovidius University, S. 135 - 135.