Itana Kovačević

Tea Dakić
Mart 17, 2020
Sabina Turković
Oktobar 22, 2020

Itana Kovačević

saradnica/psihološkinja

Rođena je 29.04.1979. godine u Zemunu. Osnovnu školu, nižu muzičku i gimnaziju – opšti smjer završila je u Kotoru. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na odsjeku za psihologiju.

Pored stručnog, formalnog obrazovanja, kontinuirno se edukuje u oblasti savjetovanja i psihoterapije, a završila je uvodne edukacije iz psihoterapijskoh pravaca: tjelesna psihoterapija, konstruktivistička psihoterapija i transakciona analiza, radionice iz geštalt psihoterapije, a kompletnu četvorogodišnju edukaciju završila je iz sistemsko – porodičnog savjetovanja i psihoterapije. 2014. Godine stekla Sertifikat za savjetodavni i psihopterapijski rad sistemsko-porodičnog savjetovanja i psihoterapije, Insituta za mentalno zdravlja Beograd (EAT) stekla je 2014. godine.

Od 2003. godine radi u Podgorici, kao psihološkinja. Radila je u oblastima obrazovanja, na poslovima školskog psihologa, učestvovala u pisanju strategija: „Strategija za rani i predškolski razvoj i učenje“, „Strategija za osnovnu školu“; pisala recenzije udžbenika za osnovnu školu, prošla edukacije aktivnog učenja, kao i inkluzivnog obrazovanja u srednjim školama. Radila je kao konsultantkinja UNICEF-a na programima vezanim za rani razvoja djeteta. Sarađivala je sa mnogim organizacijama civilnog sektora, na programima podrške za posebno vulnerabilne grupe i vodila seminare/ treninge/ edukacije kada su u pitanju: razvoj komunikacionih vještina, timski rad, rad sa posebno vulnerabilnim grupama djece i mladih, borba protiv stigme i diskriminacije posebno vulnerabilnih kategorija društva.

Sa NVO Juventas sarađuje na različitim projektima i uključena je u direktan rad sa mladima, profesionalcima, a pruža i direktnu psihološku podršku LGBT osobama.