Vodič: Prevencija transmisije hepatitis B i C virusa sa majke na dijete

Rezultati pilot istraživanja: Samoprocjena ponašanja koje dovode u sukob sa zakonom
Jul 17, 2022
Social services for the youth at risk in the Western Balkans: a collection of policy briefs
Oktobar 2, 2022

Vodič: Prevencija transmisije hepatitis B i C virusa sa majke na dijete

Naziv:
Vodič: Prevencija transmisije hepatitis B i C virusa sa majke na dijete

Opis:
Prevencija transmisije hepatitisa B i hepatitisa C sa majke na dijete zahtijeva sveobuhvatan pristup. Ovaj cilj se može postići angažovanjem kako kliničkih službi tako i različitih službi za podršku (usmjerenih na porodicu ili grupe u posebnom riziku za ove infekcije) koje se obezbjeđuju u sklopu javnozdravstvenih inicijativa. Kao i kod prevencije HIV infekcije sa majke na dijete, i ovi PMTCT programi prepoznaju značaj poznavanja infektivnog statusa majke (odnosno oba roditelja), kao i značaj prevencije ovih infekcija kod roditelja. Tokom izrade je konsultovana i ostala domaća i inostrana referentna stručna i naučna literatura, kao i odgovarajuća zakonsko-podzakonska regulativa u našoj zemlji.
Relevantna literatura za izradu dijela Vodiča koji se odnosi na prenvenciju transmisije hepatitis C virusa sa majke na dijete je uopštenija, jer, za sada, ne postoje mjere specifične prevencije za ovu infekciju, a dostupni materijali koji su ciljano usmjereni na ovu problematiku su malobrojni.
Drugo izdanje Vodiča kreirano je i publikovano u sklopu projekta “Unapređenje kvaliteta i održivosti usluga vezanih za HIV i Hepatitis C”, koji sprovode NVO Juventas i NVO Cazas, uz finansijsku podršku Fondacija za otvoreno društvo (Open Society Foundations).
Prvo izdanje Vodiča urađeno je u sklopu Projekta NVO Juventas „Korak naprijed” sa ciljem poboljšanja kvaliteta života osoba koje injektiraju droge, a nosilac konkretne aktivnosti bila je Klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra Crne Gore u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore.
Ovaj vodič je, prije svega, namijenjen zdravstvenim radnicima/ cama, dok su pojedini njegovi dijelovi prilagođeni i za službe za podršku i trudnice.

Autori/ke:
dr Brankica Dupanović
dr Ivana Đuković

Godina izdavanja: 2022.