Smanjenja štetnih posljedica upotrebe droga u Crnoj Gori

Poster HEPATITIS C – od infekcije do liječenja
Mart 17, 2015
Srednjoškolski stav
Mart 17, 2015

Smanjenja štetnih posljedica upotrebe droga u Crnoj Gori

Naziv:
Javna praktična politika smanjenja štetnih posljedica upotrebe droga u Crnoj Gori

Opis:
Opšti cilj ovog dokumenta je da podrži kreatore politike u Crnoj Gori u planiranju adekvatnih, na dokazima zasnovanih i racionalno osmišljenih odgovora javnog zdravstva i civilnog sektora na području smanjenja štete od upotrebe droge, odnosno, u skladu sa opšteprihvaćenim principima i preporukama relevantnih međunarodnih tijela i organizacija i sa nacionalnim strateškim opredjeljenjima. Ovaj dokument pruža smjernice i savjete donosiocima odluka i kreatorima politike, na osnovu uvida u međunarodnu i nacionalnu situaciju, iskustvo i praksu, naučno zasnovana istraživanja i zaključke višegodišnjih debata o predmetnoj temi. Pored toga, ovaj dokument daje početni impuls i potrebni okvir za produktivni dijalog između donosilaca politike i civilnog društva o opštoj politici u oblasti droga, kao i za specifični dijalog o ulozi smanjenja štete od upotrebe droga, zasnovan na iskustvu i postojećim praktičnim dokazima umjesto na ideološkim pozicijama.

Autori/ke:
Tatijana Đurišić
Tijana Žegura

Godina izdavanja: 2015.