Percepcija uslova i tretmana u zatvoru 2014_15

Srednjoškolski stav
Mart 17, 2015
Monitoring poštovanja ljudskih prava u ZIKS-u 2014-15
Mart 17, 2015

Percepcija uslova i tretmana u zatvoru 2014_15

Naziv:
Percepcija uslova i tretmana u zatvoru – Istraživanje među osuđenim licima, mart 2014./ Istraživanje među zaposlenima, februar – mart 2015.

Opis:
NVO Juventas i NVO Akcija za ljudska prava (HRA), u partnerstvu sa Ministarstvom pravde, od decembra 2013. realiziju projekat „Usmjeravanje zatvora ka zajednici – sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije“. Projekat su finansijski podržali Evropska unija kroz Delegaciju EU u Crnoj Gori, a putem Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EDIHR), i Ambasada Velike Britanije u Podgorici.
Jedna od projektnih aktivnosti je i izrada i predstavljanje Akcionog plana za unapređenje položaja pritvorenih lica i lica na izdržavanju kazne zatvora i podrške nakon otpusta. Za potrebe Akcionog plana urađena su sljedeća istraživanja: percepcija uslova i tretmana u zatvoru od strane osuđenih lica, istraživanje među zaposlenima o uslovima rada u ZIKS-u i uslovima za boravak i tretman osuđenih lica, te analiza pravnog i institucionalnog okvira.

Autori/ke:
Itana Kovačević
Ivana Vujović

Godina izdavanja: 2015.