Mapiranje savjetovališta

Vodič za rad sa mladima i djecom sa iskustvom života na ulici
Jul 9, 2017
Poster dječji dom
Septembar 3, 2017

Mapiranje savjetovališta

Naziv:
Izvještaj o mapiranju savjetovališta za mlade pri domovima zdravlja u Crnoj Gori

Opis:
Smatrajući da je uloga savjetovališta, prije svega, nedovoljno promovisana, te tako i nedovoljno iskorišćena, osmislili smo i sproveli projekat „Promocija populacionih savjetovališta među mladima u Crnoj Gori“. Projekat je podržan od Direktorata za mlade Ministarstva sporta u Vladi Crne Gore. Jedan od projektovanih zadataka bila je izrada evaluacionog izvještaja, koji sadrži uvodne napomene, prikaz organizacione strukture u okviru koje se funkcioniše, prikaz rada savjetovališta, sagledavanje okružujućih komponenti, te zaključke i preporuke od strane sprovodioca projekta. Namjena izvještaja je da posluži u planiranju daljih intervencija ka unapređenju preventivnih usluga za mlade u Crnoj Gori.

Autori/ke:
Ivana Vujović, Juventas
Jovan Dašić, Juventas

Godina izdavanja: 2017.