Godišnji izvještaj 2021

Smjernice za program smanjenja štetnih posljedica upotrebe droga
Decembar 29, 2021
Analiza stanja i preporuke u odnosu na uslovni otpust
Januar 1, 2022

Godišnji izvještaj 2021

Naziv: Juventas – Godišnji izvještaj 2021.

Opis: Juventas (ranije Omladinski kulturni centar – OKC Juventas) nevladina je organizacija osnovana 29. januara 1996. godine u Podgorici. Te godine je grupa studenata, čije je djelovanje sufinansirao Institut za otvoreno društvo Crne Gore, započela rad na omladinskom magazinu Juventas. Cilj osnivanja magazina bilo je stvaranje medija koji će biti usmjeren na ideje, interesovanja i probleme mladih. NVO Juventas nastala je iz pomenute inicijative.

Do 2001. godine organizacija je realizovala brojne projekte u čijem je fokusu bio uticaj mladih na donošenje odluka od značaja za njihovu sadašnjost i budućnost. Juventas je publikovao svoj magazin, kratko i svoj dnevni list, a realizovao je svoju radio-emisiju i – među mladima prepoznatu – televizijsku emisiju. U toku prve 4 godine postavio je i dvije pozorišne predstave koje su nagrađivane na festivalima.

Debatni klubovi na crnogorskom i engleskom jeziku nagrađivani su na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima. Tako su 2001. godine članovi Juventasovog debatnog kluba osvojili 8. mjesto na globalnom takmičenju na kojem su predstavljali Crnu Goru. Juventas je razvio mrežu volontera i realizovao druge značajne projekte iz oblasti razrješenja konflikata, dijaloga, tolerancije, kulture i medija.

Od 2001. godine Juventasove aktivnosti su usmjerene na temu koja je u crnogorskom društvu bila zanemarena – seksualno i reproduktivno zdravlje mladih. Već 2003. godine Juventas postaje
član Republičke komisije za HIV, pa je 2004. godine radionicama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju obuhvaćeno 30% ukupnog broja odjeljenja srednjih škola u Crnoj Gori. Već od 2005.
godine dolazi do promjene svijesti i načina postupanja nadležnih institucija kada je riječ o promociji zdravih stilova života mladih, a Juventas sve veću pažnju pridaje pravima društveno marginalizovanih kategorija kojima je i prije toga pružao usluge: LGBTIQ+ populaciji, zatvorenicima, seksualnim radnicama, osobama koje koriste droge, Romima, djeci i mladima u zoni rizika od socijalne isključenosti.

Od 2006. godine Juventas je jedan od glavnih realizatora projekata podržanih od strane Globalnog fonda za malariju, tuberkulozu i HIV/AIDS. Godišnji obuhvat korisnika programa prevencije
širenja HIV-a iznosio je oko 2000.

Razvijeni su i programi podrške radu učeničkih parlamenata (od 2006), omladinskom aktivizmu (od 1996) i participaciji mladih u donošenju odluka (od 1996), a tu su i podrška povećanju mobilnosti mladih (od 2011), podrška socijalnom osnaživanju Roma (od 2005), podrška poštovanju prava LGBTIQ+ osoba (od 2005), podrška ostvarivanju prava korisnika/ca droga (od 2005), podrška pristupu pravima i servisima za seksualne radnice (od 2003), podrška mladima u zoni rizika od socijalne isključenosti (od 2001) i razvijanje medijske pismenosti (2012). Juventas pruža direktnu asistenciju, daje podršku unapređenju kvaliteta usluga, produkuje i zagovara prijedloge u cilju promjene javnih politika, razvija kapacitete donosilaca odluka, pružalaca usluga i ciljnih grupa sa kojima radi.

Autori/ke: NVO Juventas

Godina izdavanja: 2021