„Psihosocijalna podrška ženama koje koriste droge i/ili prodaju seks“

„Usluge psiho-socijalne podrške za ljude koji žive sa HIV-om (PLHIV), smanjenje štete i program prevencije HIV/AIDS – Implementacija terenskih aktivnosti među populacijom muškaraca koji imaju seks sa muškarcima (MSM)“
Avgust 26, 2020
„Prevencija HIV infekcije među seksualnim radnicama“
Avgust 26, 2020

„Psihosocijalna podrška ženama koje koriste droge i/ili prodaju seks“

Period realizacije: 2017. godina

Opšti cilj projekta je poboljšanje kvaliteta života žena koje koriste droge i/ili prodaju seksualne usluge i njihovih porodica u Crnoj Gori, kroz pružanje psihosocijalne podrške, programe smanjenja socijalne, zdravstvene i ekonomske štete, koje se javljaju kao posljedica zloupotrebe psihaktivnih supstanci i/ili prodaje seksualnih usluga. Ciljne grupe plana i programa su na prvom mjestu žene koje koriste droge i/ili prodaju seksualne usluge u Crnoj Gori, sa subpopulacijama poput maloljetnica, zatvorenica, Romkinja, žena u sukobu sa zakonom, žena sa mentalnim oboljenjima i psihičkim problemima. Indirektne ciljne grupe plana i programa su njihove porodice, te šira javnost Crne Gore.

Projekat je realizovan tokom druge polovine 2017. godine zahvaljujući sredstvima koja su obezbijeđena na konkursu Komisije za raspodijelu dijela prihoda od igara na sreću.