Doprinos adekvatnoj primjeni politike ljudskih prava i servisa podrške LGBTIQ osobama na lokalu

Doprinos prevenciji HIV/AIDS-a među ključnom populacijom muškaraca koji imaju seks sa muškarcima (MSM)
Decembar 19, 2023
Uz rodnu ravnopravnost do kohezivnog društva
Decembar 20, 2023

Doprinos adekvatnoj primjeni politike ljudskih prava i servisa podrške LGBTIQ osobama na lokalu

Period realizacije: Decembar 2021 – Novembar 2022.godine

Projekat je značajno osnažio LGBTI+ osobe i unaprijedio socijalnu mrežu podrške, odnosno unaprijedio znanje i kapacitete lokalnih donosilaca odluka i pružalaca usluga u odnosu na potrebe LGBTI+ zajednice, te unaprijedio dizajn intervencija sistema po mjeri svakog građanina/ke bez obzira na lične karakteristike. Direktno je ostvarivana komunikacija sa LGBTI+ zajednicom što je odličan temelj za implementaciju sličnih programa.

Sprovedeno je 30 radionica na kojima su učestvovale ukupno 104 LGBTI osobe, a koje se odnose na razvijanje znanja i vještina u domenu ljudskih prava, participaciju u donošenju odluka na lokalnom nivou, ali i svakodnevni život sa posebnim fokusom na sigurnost i bezbijednost.

Održano je deset sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava/pružaocima usluga koji su unaprijedili znanje u odnosu na potrebe LGBTI zajednice, o servisima podrške i uslugama dostupnim u Drop in centra za LGBTI+ osobe i na terenu.

Sprovedena je i kampanja sa ciljem promocije dostupnih servisa podrške i usluga Drop in centra koja je uključila brošure o dostupnim uslugama koje pružaju 4 organizacije koje se bave ljudskim pravima LGBTI osoba, poster, te stikere koji su podijeljeni LGBTI zajednici čime je najmanje 200 LGBTI+ osoba motivisano da koristi usluge i sadržaje Drop in centra za LGBTI+ osobe.