Medijska pismenost da postane obavezan predmet za srednjoškolce
Mart 9, 2019
Na primjeru RTCG učimo o spinu
Mart 12, 2019

Odluka o dodjeli finansijiskih sredstava OCD

 Na osnovu Javnog poziv za dostavljanje prijedloga projekata za dodjelu malih grantova u okviru projekta ‘’Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama’’ raspisanog dana 18. januara 2019. godine, NVO Juventas kao nosilac projektne aktivnosti a u ime ralizatora projekta „Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama“,  donosi

O D L U K U

o dodjeli finansijskih sredstava OCD

            I – Dodjelju se sredstva nevladinim organizacijama koje su registrovane u Crnoj Gori, a čiji su projekti učestvovali na Javnom pozivu za dostavljanje prijedloga projekata za dodjelu malih grantova u okviru projekta ‘’Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama’’, objavljenom dana 18. januara 2019. godine:

NVO „Asocijacija Spektra“ – Podgorica

Naziv projekta: Akcija za TRANSformisanje škole

Konačna ocjena projekta: 264

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Odobreni iznos finansijskih sredstava: 6.750,00 eura

NVO „Omladinski kulturni centar Herceg Novi“ – Herceg Novi

Naziv projekta: Afirmativno znakovlje – korišćenje simboličkih znakova u promociji pozitivnih životnih vrijednosti i afirmativne akcije kao alatki za prevenciju vršnjačkog nasilja

Konačna ocjena projekta: 254

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Odobreni iznos finansijskih sredstava: 6.701,00 eura

NVO „SOS telefon za djecu i žene žrtve nasilja – Ulcinj“ – Ulcinj

Naziv projekta: Tolerancija je naš izbor

Konačna ocjena projekta: 248

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Odobreni iznos finansijskih sredstava: 6.070,00 eura

NVO „TNT“ – Podgorica

Naziv projekta: Imaj u vidu!

Konačna ocjena projekta: 247

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Odobreni iznos finansijskih sredstava: 7.425,00 eura

NVO „Djeca Crne Gore“ – Tuzi

Naziv projekta: Upoznajmo i prepoznajmo nasilje

Konačna ocjena projekta: 244

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Odobreni iznos finansijskih sredstava: 6.380,00 eura

NVU „Zinak“ – Podgorica

Naziv projekta: Upoznaj, prepoznaj i prijavi e-nasilje

Konačna ocjena projekta: 241

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Odobreni iznos finansijskih sredstava: 5.751,00 eura

NVO „Trening centar Taraba“ – Podgorica

Naziv projekta: Teatrom protiv vršnjačkog nasilja

Konačna ocjena projekta: 237

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Odobreni iznos finansijskih sredstava: 6.647,00 eura

NVO „Monitorov centar za medije i demokratiju“ – Podgorica

Naziv projekta: MIROVNO (Medijske i romske organizacije o vršnjačkom nasilju u obrazovanju)

Konačna ocjena projekta: 222

Trajanje projekta: 6 mjeseci

Odobreni iznos finansijskih sredstava: 5.460,00 eura

II – Ova Odluka objavljuje se na zvaničnoj web stranici NVO Juventas (www.juventas.co.me)

Obrazloženje

NVO Juventas kao nosilac projektne aktivnosti na projektu „Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama“ a koji zajednički realizuje sa Udruženjem Roditelji, Unijom srednjoškolaca Crne Gore i Centrom za podršku lokalnom i regionalnom razvoju, podržanom od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, dana 18.01.2019. godine raspisala je Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za dodjelu malih grantova. Ciljevi javnog poziva su:  Osnaživanje i izgradnju kapaciteta OCD; Doprinos kreiranju adekvatnih mehanizama za borbu protiv vršnjačkog nasilja i njegovu prevenciju od strane institucija; Podsticanje učešća OCD u procesima kreiranja politika vezanih za temu vršnjačkog nasilja.

Predmet Javnog poziva je raspodjela finansijskih sredstava nevladinim organizacijama radi implementacije projekata u minimum jednoj od prioritetnih oblasti, i to:

  1. Prevencija vršnjačkog nasilja
  2. Učenici kao kreatori sadržaja u borbi protiv vršnjačkog nasilja
  3. Umrežavanje i zajedničko djelovanje OCD i lokalnih zajednica i drugih institucija
  4. Jačanje i promocija postojećih mehanizama
  5. Kvalitetan i efikasan rad sa počiniocima i žrtvama vršnjačkog nasilja

Javnim pozivom naznačeno je da ukupan iznos predviđen za sub-grantiranje iznosi 54.000,00 eura te da podnosioci projekata mogu dostaviti projekte sa iznosom budžeta od 5.000 do 9.000 eura. Takođe, javnim pozivom je predviđeno da će biti finansirano minimum šest projekata ili da će biti finansirani projekti do iscrpljena predviđenih sredstava. Na rezervnoj listi za finansiranje projekata nalazi se NVO „Operosa“ sa projektom „Young and opera protiv vršnjačkog nasilja“.

Javnim pozivom propisano je da, uz prijavni obrazaca, nevladine organizacije treba da dostave i kopiju registracije organizacije, kopiju Statuta organizacije i kopiju bilansa stanja i bilans uspjeha organizacije za prethodnu godinu. Takođe, Javnim pozivom je propisano i da nevladina organizacija koja aplicira na isti mora biti registrovana u Crnoj Gori, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, najmanje godinu dana prije raspisivanja ovog konkursa, da ima sjedište u Crnoj Gori te da je tokom prethodne godine imala ukupan budžet veći od 10 000 EUR.

Organizacije koje su korisnice sredstava u okviru IPA 2016 Programa za civilno društvo (Civil Society Facility) nijesu mogle učestvovati na ovom pozivu. Ovo ograničenje se odnosi na organizacije koje su nosioci projekata podržanih kroz IPA 2016 CSF, kao i na partnerske organizacije.

Svu potrebnu dokumentaciju potrebno je bilo dostaviti lično ili poštom na adresu NVO Juventas (Ulica Omladinskih brigada 6, 81 000 Podgorica) kao i na e-mail adresu juventaskonkursi@gmail.com. Rok za dostavljanje projekata istekao je 18. februara 2019. godine u 12.00h

Komisija za raspodjelu finansijskih sredstava je održala tri sjednice. Na prvoj sjednici Komisije, održanoj 20. 02. 2019. godine Komisija je otvorila blagovremeno pristigle zapečaćene koverte te konstatovala da je ukupno blagovremeno pristiglo 18 projektnih apliakcija. Neblagovremeno pristiglih projektnih aplikacija nije bilo.

Nakon administrativne i tehničke provjere konstatovano je da 3 organizacije ne isunjavaju uslove propisane Javnim pozivom a koje se odnose na minimalni godišnji budžet koji iznosi 10.000 eura, i to:

NVO „Ka zvijezdama – Ad Astra“ – Podgorica; NVO „Udruženje psihologa Crne Gore“ – Podgorica; NVO „Ruka prijateljstva“ – Podgorica.

Na drugoj sjednici Komisije za raspodjelu finansijskih sredstava, održanoj 24. 02. 2019. godine detaljno su razmatrane pristigle aplikacije i ocjenjivane shodno ranije objavljenim kriterijumima za evaluaciju projekata. Projekti su ocjenjivani na način što su ih članovi komisije pojedinačno razmatrali i ocjenjivali a nakon toga su pojedinačne ocjena sabirane te je zbirna ocjena činila konačnu ocjenu projekta.

Projekti su rangirani na sljedeći način: NVO „Spektra“ – Akcija za TRANSformisanje škole; NVO „Omladinski kulturni centar Herceg Novi“ – Afirmativno znakovlje – korišćenje simboličkih znakova u promociji pozitivnih životnih vrijednosti i afirmativne akcije kao alatki za prevenciju vršnjačkog nasilja;  NVO „SOS telefon za djecu i žene žrtve nasilja – Ulcinj“ –  Tolerancija je naš izbor; NVO „TNT“ – Imaj u vidu;  NVO „Djeca Crne Gore“ – Upoznajmo i prepoznajmo nasilje; NVU „Zinak“ – Upoznaj, prepoznaj i prijavi e-nasilje; NVO „Trening centar Taraba“ – Teatrom protiv vršnjačkog nasilja; NVO „Monitorov centar za medije i demokratiju“ – MIROVNO (Medijske i romske organizacije o vršnjačkom nasilju u obrazovanju);

NVO „Operosa“ – Young and opera protiv vršnjačkog nasilja; NVO „Savez za djecu i mlade Kuća“ – Analiza primjene Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja– prevencija i suzbijanje vršnjačkog nasilja; NVO „Građanski kreativni centar“ – The Klub; NVO „Ante Portas“ – Moja škola bez nasilja; NVO „Multimedijalni studio Bijelo Polje – Ukaži na problem budi hrabar; NVO „Sindikat prosvjete“ – Otvorena škola – bezbjedna zona; NVO „Agora“ – TASK (Tolerancija, Aktivizam, Solidarnost, Kreativnost).

Na trećoj sjednici Komisije za raspodjelu finansijskih sredstava, održanoj 01.03. 2019. godine napravljeni su prijedlozi izmjena u pristiglim budžetima i poslati na razmatranje i potvrdu podnosiocima projekata. Komisija za raspodjelu sredstava je Odluku o konačnoj rang listi donijela jednoglasno i kao takvu predložila Juventasu, nosiocu projektne aktivnosti, koji je istu usvojio i na osnovu toga donio ovu Odluku.

Sve nevladine organizacije koje su učestvovale u Javnom pozivu mogu u roku od 7 dana od dana objavljivanja Odluke tražiti uvid u evaluacione liste Komisije za raspodjelu finansijskih sredstava i izjaviti žalbu na bodovanje Komisije.