Nova usluga: Podrška za život u zajednici – svratište

Održana obuka za nastavnike/ce srednjih stručnih škola
Maj 31, 2022
Akcije čišćenja kontaminiranog pribora
Jun 3, 2022

Nova usluga: Podrška za život u zajednici – svratište

Juventas je u martu 2022. godine dobio licencu u oblasti socijalne i dječje zaštite za pružanje usluge Podrška za život u zajednici – svratište.

Korišćenjem usluge svratište korisnik/ca ostvaruje pravo na:

  • Jedan obrok dnevno (ručak)
  • Uslugu besplatnog tuširanja (uz obezbjeđena higijenska sredstva)
  • Dodatno su dostupne i usluga pranja i sušenja odjeće; dobijanje odjeće i obuće iz donacija (koja je raspoloživa u tom trenutku), usluge savjetovanja, informisanja, upućivanja od strane stručnog kadra koji radi u Juventasovom Programu direktne podrške osobama u riziku od socijalne isključenosti I socijalno isključenima (ljekar, socijalni radnici/e. psiholozi).

Usluga se ostvaruje tako što nadležni centar za socijalni rad (usluga je dostupna građanima i građankama iz svih opština), kada procjeni da postoji potreba za uslugom, sačinjava rješenje o korišćenju usluge i upućuje osobu na Juventas kao pružaoca ove usluge.

Takođe, usljed hitnosti, uslugu može pružiti Juventas te naknadno obavjestiti nadležni Centar za socijalni rad  koji procjenjuje da li osoba ispunjava uslove, te na osnovu toga sačinjava pomenuto rješenje.

Osobe koje mogu biti korisnici/e usluge prema Programu pružanja usluge svratište su:

  • odrasla i stara lica koja (zlo)upotrebljavaju drogu i druga opojna sredstva, a koja su beskućnici/e
  • odrasla i stara lica koja su bila na izdržavanju kazne zatvora, a koja su beskućnici/e
  • odrasla lica koja pružaju seksualne usluge, a koja su beskućnici/e
  • odrasla lica koja su LGBTIQ osobe, a koja su beskućnici/e
  • mladi u riziku od socijalne isključenosti i posebno vulnerabilne kategorije mladih (kao što su mladi koji (zlo)upotrebljavaju drogu i druga opojna sredstva, LGBTIQ osobe, osobe koje su prethodno bile na izdržavanju zatvorske kazne, osobe koje se bave pružanjem seksualnih usluga) koje su usljed kriznih okolnosti u porodici privremeno ili stalno ostale bez trajnog porodičnog smještaja/mjesta za život, druga odrasla i stara lica kojima je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite).
  • trudnice bez porodične podrške i bez odgovarajućih uslova/mjesta za život, a koje su osobe koje koriste droge ili osobe koje pružaju seksualne usluge ili osobe koje su bile na izdržavanju kazne zatvora ili LBTQ osobe;
  • samohrani roditelji sa djetetom/djecom bez porodične podrške i bez odgovarajućih uslova/mjesta za život, a koji su osobe koje koriste droge ili osobe koje se bave pružanjem seksualnih usluga ili osobe koje su bile na izdržavanju kazne zatvora ili LGBTIQ osobe.