JAVNI KONKURS ZA RE MEDIJATORA/KU U OKVIRU PROJEKTA “JAČANJE SOCIJALNE INKLUZIJE RE ZAJEDNICE U CRNOJ GORI”

Svim crnogorskim novinarima i novinarkama čestitamo 23. januar – Dan novinara!
Januar 23, 2023
Public call for an expert for the development of the policy brief on the access to education of the youth at risk in the Western Balkan countries
Januar 31, 2023

JAVNI KONKURS ZA RE MEDIJATORA/KU U OKVIRU PROJEKTA “JAČANJE SOCIJALNE INKLUZIJE RE ZAJEDNICE U CRNOJ GORI”

JUVENTAS

raspisuje

JAVNI KONKURS ZA RE MEDIJATORA/KU U OKVIRU PROJEKTA “JAČANJE SOCIJALNE INKLUZIJE RE ZAJEDNICE U CRNOJ GORI”

Juventas je započeo sa implementacijom projekta “Jačanje socijalne inkluzije RE zajednice”, finansijski podržanog od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore, u sklopu poziva ”Podržimo inkluziju Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki – Za društvo jednakih šansi”. Projekat ima za cilj jačanje socijalne inkluzije osoba iz RE zajednice koje žive u naselju Vrela Ribnička u Podgorici, sa ciljem unaprijeđenja kvaliteta njihovog života, kao i omogućavanju ostvarivanja zakonom zagarantovanih prava.  Navedeni cilj se planira postići kroz edukativne aktivnosti na temu građanskih prava, individualnu savjetodavnu podršku od strane socijalnog radnika/ce i pravnog savjetnika/ce za odrasle, kao i podršku u učenju za djecu.

SVRHA ANGAŽMANA:

Shodno planiranim projektnim aktivnostima, predviđeno je angažovanje RE medijatora/ke, koji/a bi imao/la sljedeće zadatke:

 • Uvezivanje projektnog tima sa osobama iz RE zajednice, u cilju informisanja o projektnim aktivnostima;
 • Formiranje grupa odraslih i djece koji će učestvovati u grupnim i individualnim projektnim aktivnostima;
 • Komunikacija sa odabranim grupama, radi pravovremenog informisanja o projektnim aktivnostima, u cilju što efikasnijeg sprovođenja istih;
 • Organizacija grupnog rada sa djecom vrtićkog uzrasta u cilju učenja crnogorskog jezika:
 • Izvještavanje koordinatora/ke projekta o sprovedenim aktivnostima.
 •  

USLOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS:

Da bi se prijavili/le, potrebno je da ispunjate sljedeće uslove:

 • Završena srednja škola;
 • Dobro razumjevanje i poznavanje  crnogorskog, romskog i albanskog jezika;
 • Iskustvo u radu na istim ili sličnim pozicijama;
 • Poznavanje potreba RE zajednice, kao i uključenost u istu, smatraće se dodatnom prednošću.

USLOVI RADA:

 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima na period od 120 radnih dana (part-time)
 • Mjesečna bruto nadoknada u iznosu od 500,00€ eura.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

Prijava se dostavlja na e-mail adresu: konkursi@juventas.me sa naznakom “Za konkurs za RE medijatora/ku” zaključno sa 5. februarom 2023. godine.

Prijava na konkurs mora sadržati:

– CV (biografiju)

– Motivaciono pismo

– Dokaz o školskoj spremi (diplomu, svjedočanstvo, uvjerenje)

Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.

Projektni tim zadužen za selekciju kandidata/kinja će o rezultatima konkursa obavijestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor.