Jačanje probacije i sistema alternativnih sankcija u Crnoj Gori i Srbiji

Period realizacije: Septembar 2018 – Septembar 2021

Holandski Helsinški komitet, u saradnji sa svojim partnerima, nastoji da putem ovog projekta doprinese sigurnosti, smanjenju stope povratništva i efektivnoj primjeni alternativnih sankcija u Crnoj Gori i Srbiji.

NVO Juventas sprovodi aktivnost koja se odnosi na izradu studije čiji je cilj da predstavi tranziciju osobe iz društva u zatvorski sistem; reintegraciju u društvo; načine na koje se ova
tranzicija odvija u praksi i kako treba da izgleda idealna tranzicija. Projekat je finansiralo Ministarstvo spoljnih poslova Holandije. Glavni cilj je da se doprinese bezbjednosti u zajednicama, smanjenju stope povratništva i efikasnijoj primjeni alternativnih sankcija.

Studija Sistem alternativnih sankcija i probacije u Crnoj Gori – pravni okvir i proces tranzicije od izdržavanja kazne do reintegracije u društvo rezultat je projektne aktivnosti partnera na projektu – NVO Juventas.