Medijske objave

Decembar 21, 2023

Ponavljanje Javnog konkursa za eksternog evaluatora za bodovanje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa

Za potrebe projekta “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture” a u vezi […]
Decembar 21, 2023

Ponovljeni tender: Poziv za monitoring eksperta/kinju za pružanje individualne i grupne direktne podrške zatvorenicima/ama u pripremi zaizlazak iz zatvorskog sistema i reintegraciju u društvo i djeci u sukobu sa zakonom u procesu resocijalizacije 01-290/23-JP

U okviru projekta “Provision of sustainable support to former prisoners and children in conflict with the law for successful re-integration into the community – Recover2 CFCU/MNE/261″ […]
Decembar 19, 2023

Učiniti nalokson dostupnim van zdravstvenih ustanova

Smrt od predoziranja se može spriječiti tako što će se nazalni sprej na bazi naloksona učiniti dostupnim na način što se neće koristiti samo u zdravstvenim […]
Decembar 18, 2023

Kontinuirano edukovati stručni kadar koji pruža usluge osobama koje koriste droge

U Crnoj Gori je potrebno kontinuirano  edukovati stručni kadar koji pruža usluge osobama koje koriste droge, kao i jačati kapacitete nevladinih organizacija da bi servisi podrške bili […]
Decembar 18, 2023

Svaki treći građanin smatra da je odnos društva prema osobama koje koriste droge nepošten i stigmatizirajući

U Crnoj Gori preko šest hiljada osoba trenutno koristi drogu, svaki treći građanin smatra da su te osobe stigmatizovane i u društvu neadekvatno tretirane, droga se […]
Decembar 14, 2023

Uspostaviti cjelovit sistem koji bi pružio podršku djeci i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem

U Crnoj Gori ne postoji cjelovit sistem koji bi pružio podršku djeci i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem i njihovim porodicama, zbog čega ga je potrebno […]
Decembar 11, 2023

Kreatori javnih politika u svim gradovima da stvore uslove koji će prevenirati izdvajanje djece iz porodica i smještanje u institucije

Bijelo Polje, PR pres servis- Kreatori javnih politika u svim gradovima treba da stvore uslove, koji će prevenirati izdvajanje djece iz porodica i smještanje u institucije, neophodno […]
Decembar 8, 2023

Održana info sesija – Predstavljanje II Javnog konkursa “U pravo vrijeme”

Danas je održana info sesija – Predstavljanje II Javnog konkursa “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i […]
Decembar 8, 2023

Javni konkurs za eksternog evaluatora za bodovanje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa

Za potrebe projekta “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture” a u vezi […]
Decembar 5, 2023

Tender: Poziv za prijave psihologa radi pružanja podrške zatvorenicima/ama u procesu pripreme za izlazak iz zatvorskog sistema i ponovno uključivanje u društvo, kao i djeci u sukobu sa zakonom tokom procesa resocijalizacije – 01- 289/23-JP

U okviru projekta “Provision of sustainable support to former prisoners and children in conflict with the law for successful re-integration into the community – Recover2 CFCU/MNE/261″ […]