Javni konkurs za eksternog evaluatora za bodovanje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa

Realizacija projekta „KA PUNOJ INKLUZIJI RE POPULACIJE KROZ PODRŠKU OBRAZOVANJU I PRISTUPU PRAVIMA“
Mart 15, 2024
Udruženje za podršku Roma i Egipćana: Veća socijalna inkluzija i edukacija RE populacije u okviru projekta “Za nas je pravo vrijeme”
Mart 27, 2024

Javni konkurs za eksternog evaluatora za bodovanje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa

Za potrebe projekta “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture” a u vezi sa III Javnim konkursom za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama broj od 01.03.2024. godine, Juventas dana 21.03.2024. godine objavljuje

 

JAVNI KONKURS ZA EKSTERNOG EVALUATORA

za bodovanje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa

 I

Predmet ovog Javnog konkursa je izbor eksternog evaluatora koji će vršiti bodovanje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa prijavljenih na iII Javni konkurs za raspodjelu sredstava u projekta “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”.

Prioritetne oblasti u kojima će se vršiti finansiranje projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa su:

 • Podrška i zaštita zaštitnicima/ama ljudskih prava;
 • Iskorjenjavanje torture i drugog okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja;
 • Podrška i jačanje nacionalnog i međunarodnog okvira za zaštitu ljudskih prava;
 • Unaprijeđen pristup pravdi i vladavina prava;
 • Podrška rodnoj ravnopravnosti (prava žena, podrška učešću žena u procesu donošenja odluka, ekonomsko osnaživanje žena, borba protiv rodno zasnovanog nasilja, itd.);
 • Zaštita socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava, sa akcentom na grupe koje su posebno podložne diskriminaciji kao što su stari, žene, djeca i mladi, LGBTI osobe, osobe sa invaliditetom, Romi, Egipćani, migranti, raseljena lica, te prava pripadnika manjina i drugih socijalno ugroženih ili zajednica u riziku o socijalne isključenosti;
 • Podrška aktivnostima organizacija civilnog društva (OCD) koje doprinose procesu demokratskih reformi i jačanju dijaloga među relevantnim društvenim akterima (uključujući i javni, biznis i civilni sektor).

II

Kandidati za eksternog evaluatora moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • najmanje pet godina iskustva u upravljanju projektima;

Eksterni evaluator ne može biti lice koje je dvije godine prije objavljivanja ovog javnog konkursa bilo :

 • u radnom odnosu u nevladinoj organizaciji koja se prijavljuje na III javni konkurs;
 • volonter u nevladinoj organizaciji koja se prijavljuje na konkurs;
 • član neformalne grupe koja se prijavljuje na javni konkurs

U slučaju da se na javni konkurs prijavi nevladina organizacija i/ili neformalna grupa čiji je član ili povezano lice izabrano za eksternog evaluatora, primijeniće se Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa u Juventasu broj 01-36/23-O.

III

Eksterni evaluatori će posao obavljati na volonterskoj osnovi, u cilju izbora kvalitetnih projekata koji će doprinijeti unapređenju kapaciteta OCD koje doprinose promociji i zaštiti ljudskih prava i demokratije.

IV

Kandidati za eksternog evaluatora podnose prijavu na Javni konkurs na propisanom obrascu koji se preuzima sa web sajta Juventasa.

Uz prijavu na Javni konkurs prilaže se:

 • fotokopija lične karte ili druge isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet kandidata;
 • biografija kandidata sa podacima o iskustvu u upravljanju projektima.

Rok za podnošenje prijava je zaključno 28.03.2024. godine.

Popunjene i potpisane obrasce prijave i prateću dokumentaciju, potrebno je dostaviti na e-mail adresu konkursi@juventas.me sa naznakom “Za Javni konkurs za eksternog evaluatora”.

V

Prijava kandidata za izbor eksternog evaluatora biće razmatrana samo ako je dostavljena na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Prijave dostavljene nakon roka neće biti uzete u razmatranje.

Nakon provjere ispunjenosti traženih uslova u prijavama, Tehnički komitet će donijeti Odluku o izboru eksternog evaluatora u postupku bodovanja projekata nevladinih organizacija i neformalnih grupa za III Javni konkurs – U pravo vrijeme, i objaviti je na web sajtu Juventasa najkasnije 10 dana od dana završetka Javnog konkursa.

Ugovor o volonterskom radu sa eksternim evaluatorom zaključuje izvršna direktorica Juventasa.

Odabrani eksterni evaluator je dužan da, prije procjenjivanja, potpiše izjavu o povjerljivosti, nepristranosti i nepostojanju sukoba interesa u odnosu na projekte koje će procjenjivati. Izjava se potpisuje nakon uvida u popis dodijeljenjih prijava projekata i programa nevladinih organizacija i neformalnih grupa.

Eksterni evaluator će naknadno biti obaviješten o detaljima postupka u vezi sa načinom bodovanja projekata.

Informacije o ovom Javnom konkursu mogu se dobiti putem mejla konkursi@juventas.me ili na broj telefona 020657098.

Obrazac za prijavu eksternog evaluatora III konkurs