Jovan Dašić

Nina Šćepanović
Jul 31, 2018
Danijel Kalezić
Maj 24, 2019

Jovan Dašić

savjetnik

Rođen je 15.06.1995. u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Trenutno je student stomatologije na Medicinskom fakultetu, Univerziteta Crne Gore.

Od 2010. godine do danas učestvovao je u aktivnostima civilnog sektora u Crnoj Gori.

Zagovornik je prevencije upotrebe duvanskih proizvoda, kontrole duvana i ilegalne trgovine duvanom. Član je Koalicije Smoke Free Partnership - Brisel, Belgija (2017-2021). Učestvovao je u izradi predloga javne politike za uvođenje zabrane pušenja u javnim i radnim prostorima, čime se inicirala izrada novog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda. Zastupanjem Juventasa, u oblasti unaprijeđenja zdravstvenih politika, jedan je od kreatora predloga amandmana, kojima se uticalo na sadržaj zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda (2019). Koordinisao je istraživanje „Tiny Targets” sa ciljem mapiranja prodajnih mjesta sa duvanskim proizvodima, u neposrednoj blizini osnovnih i srednjih škola. Učestvovao je u istraživanju „Regulatorni pristupi za zaštitu pasivnih pušača od izlaganja sekundarnom aerosolu elektronskih cigareta", koje je sproveo Centar za kontrolu duvana pri Katalonskom institutu za onkologiju u Barseloni. Posebna oblast njegovog interesovanja je razvoj lokalnih politika i lokalne građanske participacije, posebno participacije mladih.

Završio je Školu demokratije i Program liderstva u organizaciji Centra za građansko obrazovanje i Školu retorike u organizaciji Sekretarijata za kulturu Glavnog grada Podgorice.

Usavršavanje iz stomatološke oblasti kontinuirano stiče na domaćim i inostranim obukama sa posebnim interesovanjem za oblasti oralne higijene, preventivne stomatologije, zubne tehnike i protetike, zubotehničkih i stomatoloških materijala i restaurativne stomatologije.

Autor i koautor je više izvještaja, publikacija i stručnih radova. Za vrijeme svog rada u civilnom sektoru usavršavao se u različitim oblastima, koje se tiču: kontrole duvana, poreskih politika koje se odnose na duvan, nelegalne trgovine duvanom, izrade praktičnih predloga javnih politika, zastupanja i lobiranja u zdravstvu, monitoringa implementacije javno-zdravstvenih politika, seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prevencije i terapije HIV-a i virusnih hepatitisa.

Trenutni fokus njegovog rada u Juventasu je baziran na održivosti servisa za prevenciju HIV-a među ključnim populacijama. (Sustainability of services for key populations in the Eastern Europe and Central Asia programme) i lokalnim politikama (javno-zdravstvene i omladinske politike). Koordinisao je projekte iz oblasti zdravstvene i društvene brige o mladima, učestvovao u izradi predloga amandmana za više zakona u oblastima svog rada, oganizovao je i bio predavač na brojnim obukama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i promociji zdravih silova života.

U Juventasu je angažovan od juna 2017. godine.