Vodič za rad sa mladima i djecom sa iskustvom života na ulici

Vodič za rad sa djecom i mladima koji žive u porodicama sa istorijom konflikata sa zakonom i/ili sa upotrebom droga
Jul 9, 2017
Mapiranje savjetovališta
Septembar 3, 2017

Vodič za rad sa mladima i djecom sa iskustvom života na ulici

Naziv:
Vodič za organizacije civilnog sektora za rad sa mladima i djecom sa iskustvom života na ulici u zemljama Zapadnog Balkana.

Opis:
Glavna svrha ovog vodiča je da omogući bolju zaštitu djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti. Vodič predlaže različite procedure za zaštitu djece i mladih koji su iskusili život na ulici, a koje uključuju identifikovanje, upućivanje, smjernice za liječenje i zaštitu.
Cilj vodiča je davanje instrukcija (u skladu sa nacionalnim i međunarodnim instrumentima koji osiguravaju zaštitu prava djece) u najboljem interesu djece i mladih, posebno onima kojima je to potrebno i/ili koji su pod rizikom od nasilja i različitih oblika zlostavljanja.

Vodič je namijenjen:
– Službenicima za zaštitu djece u lokalnim jedinicama;
– Zaposlenima u policiji, institucijama socijalne zaštite na lokalnom i nacionalnom nivou, školama i ostalim obrazovnim institucijama (psiholozima, pedagozima), i zdravstvenim ustanovama;
– Predstavnicima civilnog društva i ostalim stručnjacima koji su uključeni u process pružanja različitih servisa mladima koji su iskusili život na ulici.

Vodič je dio projekta „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“ koji su uz podršku Evropske unije realizovale nevladine organizacije Juventas iz Crne Gore, ARSIS iz Albanije, Margina iz BiH, HOPS iz Sjeverne Makedonije, Lavirint sa Kosova, Prevent iz Srbije i Schuler Helfen Leben iz Njemačke.

Autori/ke:
Meliha Bijedić

Izdavač:
Asocijacija Margina

Godina izdavanja: 2017.