Izvještaj o realizaciji strateškog odgovora na HIV-AIDS

Razvoj nacionalnog okvira kvalifikacija
Mart 18, 2016
Izvještaj o sprovođenju Strategije za razvoj socijalne i dječije zaštite
Mart 18, 2016

Izvještaj o realizaciji strateškog odgovora na HIV-AIDS

Naziv:
Izvještaj o praćenju realizacije nacionalnog strateškog odgovora na HIV/AIDS u Crnoj Gori 2010-2014.

Opis:
Izvještaj je dio projekta „Ubrzanje razvoja zajednice – SPEED UP”, koji je počeo sa sprovođenjem u julu 2014. Podržala ga je Evropska komisija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, a sprovode ga NVO Juventas i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u saradnji sa Koalicijom za društvene promjene. U okviru projekta vrši se monitoring implementacije strateških dokumenata.
Kako Nacionalni strateški odgovor na HIV prepoznaje grupe u povećanom riziku od HIV-a koje u najvećoj mjeri predstavljaju i grupe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, projektni tim je donio odluku da sačini izvještaj o analizi efekata primjene Nacionalnog strateškog odgovora na HIV. Izrađena je detaljna metodologija praćenja nivoa implementacije definisanih mjera, a prikupljanje podataka je vršeno analizom dostupnih izvještaja, analizom podataka predstavljenih na Nacionalnoj konfereciji o HIV-u, održanoj u Budvi u novembru 2014, analizom podataka dobijenih pomoću zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama i podataka dobijenih tokom sastanaka organizovanim sa pružaocima usluga. Za potrebe kreiranja izvještaja korišćen je i finalni tekst Nacrta Nacionalnog odgovora na HIV (2015-2019) za čiju izradu je, s druge strane korišćen prvi nacrt ovog izvještaja.

Autori/ke:
Ivana Vujović
Aleksandra Marjanović
Jelena Čolaković
Ana Selić

Godina izdavanja: 2015/16.