Jednak pristup pravdi

Poster HEPATITIS C – od infekcije do liječenja
Septembar 3, 2015
Priprema učenika srednjih stručnih škola za tržište rada
Mart 17, 2016

Jednak pristup pravdi

Naziv:
Jednak pristup pravdi u pravosudnom sistemu Crne Gore.

Opis:
Juventas je, u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanja- CEMI i Kvir Montenegro, 01. januara 2016. godine počeo sa sprovođenjem projekta Jednak pristup pravdi u pravosudnom sistemu Crne Gore. Projekat se sprovodi uz podršku Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte (www. opensociety foundations.org) i za cilj ima podizanje nivoa poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori.

Projekat je fokusiran na tri segmenta:
1. Analiza mogućih obrazaca kršenja ljudskih prava i diskriminacije osoba sa mentalnim oboljenjima i psiho-socijalnim problemima, kao i osoba koje koriste droge, u pravosudnom sistemu Crne Gore;
2. Analiza mogućih obrazaca neadekvatnog tretmana i diskriminacija osoba sa intelektualnim i psiho-socijalnim problema, kao i LGBT osoba u zatvorenim institucijama.
3. Analiza mogućih obrazaca diskriminacije LGBT osoba u zatvorima.

U okviru projekta smo ispitali 80 slučajeva sudske prakse u kojima su osumnjičena, optužena ili osuđena lica sa izazovima u mentalnom zdravlju. Pored toga, sprovedeno je 17 kontrolnih posjeta Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, čiji su cilj bile utvrđivanje položaja zatvorenika sa izazovima u mentalnom zdravlju. Pred vama se nalaze rezultati studije sastavljene od sveobuhvatne analize zakonodavnog i strateškog okvira i prakse u pravosudnom sistemu Crne Gore, sa relevantnim preporukama u ovoj oblasti.

Autori/ke:
Dr Jelena Đurišić
Tijana Žegura
Dr Olivera Vulić
Dr Tea Dakić

Godina izdavanja: 2016.

Jednak pristup pravdi ENG