„Unapređenje zaštite djece u Dječjem domu „Mladost“ i djece korisnika odabranih nvo u crnoj gori“ – faza 1 i faza 2

„Smanjenjem štete podržavamo javno zdravlje“
Avgust 26, 2020
„Jačanje ličnog integriteta mladih“
Avgust 26, 2020

„Unapređenje zaštite djece u Dječjem domu „Mladost“ i djece korisnika odabranih nvo u crnoj gori“ – faza 1 i faza 2

Period realizacije: septembar 2016. – oktobar 2018. godine

Donator: UNICEF-a Crna Gora

Regionalna inicijativa UNICEF-a, Evropske unije – EU i European Disability Forum-a – EDF, pod nazivom “Zaštita djece od nasilja i unapređenje socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju na Zapadnom Balkanu i u Turskoj”, predstavljala je trogodišnju akciju (2016-2018) koja je težila da osnaži civilno društvo u smislu praćenja poštovanja dječjih prava, promovisanja inkluzivnih i inovativnih usluga, kao i jačanja podrške javnosti u zaštiti djece od nasilja i socijalnoj inkluziji djece sa smetnjama u razvoju. Inicijativa je obuhvatala sedam zemalja u postupku pridruživanja EU: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, BJR Makedoniju, Kosovo (UNSCR 1244), Crnu Goru, Srbiju i Tursku.

U cilju sprovođenja ove inicijative u Crnoj Gori, predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori sklopilo je partnerstvo sa određenim brojem nevladinih organizacija i dodijelilo im grantove. NVO Juventas, u okviru ove incijative, koordinirao je projektom “Unaprijeđenje zaštite djece u Dječjem domu „Mladost“ i djece korisnika odabranih NVO-u Crnoj Gori”.

Cilj projekta je podržavanje procesa uvođenja procedura za zaštitu djece, prvenstveno za Dječji dom „Mladost“, kao i NVO koje će biti članovi mreže NVO koje rade na zaštiti djece od nasilja.

Prva faza projekta realizovana je od septembra 2016. do jula 2017. godine. U okviru ove faze je kreiran Protokol o zaštiti djece od nasilja u Dječijem domu “Mladost” i uspostavljena Mreža NVO za zaštitu djece od nasilja. Druga faza projekta imala je za cilj da nastavi aktivnosti koje su započete u prvoj fazi projekta, a koje su se najviše ticale predstavljanja i upotrebe kreiranog Protokola o zaštiti djece od nasilja u Dječjem domu „Mladost“ od strane zaposlenih i djece, kao i rad Mreže NVO za zaštitu djece od nasilja. Takođe, u sklopu ove projektne faze kreirana je, licencirana i u junu 2018. godine sprovedena obuka “Strategije suzbijanja vršnjačkog zlostavljanja u domskom okruženju: Obuka za stručne radnike Dječjeg doma “Mladost” u Bijeloj”, kao i sprovedena obuka “Razvoj kapapciteta Mreže za zastupanje i zaštitu dece od nasilja” za članice Mreže NVO za zaštitu djece od nasilja. Realizacija druge faze projekta je trajala od oktobra 2017. do kraja oktobra 2018. godine.