„Prevencija HIV-a među muškarcima koji imaju seks sa muškarcima u Crnoj Gori“

„Integrisani i sistemski pristup unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“
Avgust 26, 2020
„Pristup pravdi za LGBT osobe: pravo, a ne privilegija“
Avgust 26, 2020

„Prevencija HIV-a među muškarcima koji imaju seks sa muškarcima u Crnoj Gori“

Period realizacije: 2018.

Opšti cilj projekta je bila podrška implementaciji Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020. kroz smanjenje rizika od HIV infekcije među muškarcima koji imaju seks sa muškarcima u Crnoj Gori. Specifični ciljevi projekta podrazumjevaju: smanjenje rizika od HIV infekcije i ostalih seksualno i krvlju prenosivih infekcija kod najmanje 175 muškaraca koji imaju seks sa muškarcima u Crnoj Gori tokom 6 mjeseci pružanja preventivnih usluga u Drop in centru i kroz terenske aktivnosti; povećanje nivoa informisanosti o HIV i drugim seksualno prenosivim infekcijama kod najmanje 175 muškaraca koji imaju seks sa muškarcima tokom petomjesečnog vršnjačkog savjetovanja u Drop in centru, kroz terenske aktivnosti i savjetovanje na internetu. Projekat je implementiran u periodu od januara do jula 2018. godine.

„The Time is Now: Konsolidovanje regionalnih napora za unapređenje LGBTIQ prava i jednakosti na Zapadnom Balkanu i Turskoj“

Period realizacije: 2018-2020.

Implementacija ovog regionalnog programa započela je 2018. godine i trajaće do 2020. Ciljevi ovog regionalnog programa podrazumijevaju:

  • Podizanje kapaciteta NVO koje se bave LGBTIQ ljudskim pravima, kako bi se oni razvili i napredovali, kako bi postigli zakonsku i finansisku održivost kao i autonomiju, povećanje odgovornosti i reprezentativnosti kako bi postali snažni glasovi u reformi politika i zakona, sa posebnim fokusom na organizacije koje vode zajednice.
  • Jačanje regionalnih veza i partnerstava među NVO, kao i saradnje sa javnim vlastima na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, dok se gradi, implementira i održava strateški pristup umrežavanju i jačanju regionalne saradnje kako bi se unaprijedila prava LGBTI osoba na nacionalnom nivou.
  • Efikasnu zaštitu, podršku, promociju, praćenje i afirmaciju ljudskih prava i sloboda LGBTI osoba na Zapadnom Balkanu i u Turskoj na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, posebno u kontekstu integracija u EU, koristeći pristup zasnovan na dokazima i inovacijama u cilju formulisanja i predlaganja novih i dopunjenih postojećih zakona i podzakonskih akti u prioritetnim oblastima.

Program planira da unaprijedi kapacitete LGBTI NVO u odabranim prioritetnim oblastima i obezbijedi finansijsku podrška za NVO na lokalnom nivou. Takođe, program je dizajniran na način da poveže i izgradi partnerstva među NVO, kao i saradnju sa javnim vlastima na Zapadnom Balkanu i u Turskoj u odabranim oblastima, poboljša situaciju vezanu za ljudska prava LGBTI osoba u odnosu na politike, javno mišljenje i uslove života, unaprijedi kvalitet života LGBTI osoba, te da obezbijedi uslove da se odgovori na potrebe LGBTI osoba na odgovarajući način.