„Jačanje usluga aktivnosti u zajednici za tražioce azila i usluga integracije za osobe pod međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori“

„Zagovaranje i nadgledanje/praćenje budžeta u zemljama jugoistočne Evrope“
Avgust 26, 2020
„Krojačke radionice u UIKS-u“
Avgust 26, 2020

„Jačanje usluga aktivnosti u zajednici za tražioce azila i usluga integracije za osobe pod međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori“

Period realizacije: 15. februara do 31. decembra 2020. godine.

Projektom se nastoji poboljšati integracija svih ljudi kojima je data međunarodna zaštita u Crnoj Gori kroz povezivanje sa socijalnim i zdravstvenim institucijama i agencijama za zapošljavanje, kao i kroz promovisanje aktivnosti u zajednici i odnosa sa lokalnom zajednicom za tražioce azila koji su smješteni u Centru za tražioce azila u Spužu.

Dakle, glavni cilj projekta je jačanje usluga u zajednici za tražioce azila, kao i usluga integracije za ljude pod međunarodom zaštitom. Jačanje zaštite od rodno zasnovanog i drugih vrsta nasilja i promocija multikulturalnog društva trebali bi biti glavni rezultati ovog projekta za obje grupe korisnika.