„Integrisani i sistemski pristup unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“

„Prevencija HIV infekcije među seksualnim radnicama“
Avgust 26, 2020
„Prevencija HIV-a među muškarcima koji imaju seks sa muškarcima u Crnoj Gori“
Avgust 26, 2020

„Integrisani i sistemski pristup unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“

Period realizacije:  2018-2019.

Opšti cilj projekta je doprinos razvoju i konsolidaciji demokratije i vladavine prava, te poštovanja svih ljudskih prava i osnovnih sloboda u Crnoj Gori. Specifični ciljevi su aktivnosti koje podrazumijevaju jačanje civilnog sektora i lokalnih zajednica u podršci i promovisanju ljudskih prava LGBT osoba. Projektna ideja je razvijena  na bazi kontinuirane saradnje i komunikacije sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava koje je jedno od partnera na ovom projektu kao i sa Ministarstvom prosvjete, Ministarstvom zdravlja, Institutom za javno zdravlje i nacionalnom Policijskom akademijom, a struktuiran je na način koji će obezbjediti koordinaciju i sinergiju planiranih aktivnosti. Ukupna intervencija se sastoji od pet grupa predstavljenih sljedećim rezultatima: Decentralizacija i sinhronizacija intervencija za smanjenje homofobije/ transfobije među opštom populacijom, naročito u lokalnim zajednicama; Kreiranje i usvajanje adekvatnih strategija i pravnih dokumenata o kvalitetu života LGBT osoba; Unapređen pristup pravdi; Unapređen pristup zdravlju, obrazovnim i servisima socijalne zaštite; Unapređena društvena stvarnost oko ljudskih prava LGBT osoba. Svih pet grupa su u koheziji i popunjavaju praznine u pravnim i strateškim dokumentima u Crnoj Gori, ali su takođe međusobno povezane.